shadow

اولین مدرسه و مرکز آموزش هنرهای زیبا در ایران چه نام داشت؟

اولین مدرسه و مرکز آموزش هنرهای زیبا

مدرسه صنایع مستظرفه نام داشت که در دوران قاجار تاسیس شد.

پیشنهاد می شود:  در طراحی جلد با متن و محتوای کتاب چه ارتباطی وجود دارد؟

No Comments

Post a Comment

من رباط نیستم *