shadow

نمونه سوالات مدیر آموزشگاه از منابع فنی و حرفه ای

نمونه سوالات مدیر آموزشگاه با جواب و پاسخنامه

 1. کدام برنامه فعالیت هایی را تنظیم می کند که در دوره ی زمانی یک سال یا کمتر انجام می شود؟
  الف-برنامه های بلندمدت              ب-برنامه های راهکاری              ج-برنامه های عملیاتی              د- برنامه های کوتاه مدت
 2. کدام یک از موارد ذیل رکن اساسی هر نامه می باشد؟
  الف- موضوع نامه              ب- امضانامه              ج- نامه              د- گیرندگان رونوشت
 3. کدام مورد جز انواع آزمون های از لحاظ نحوه ی اجرا نمی باشد؟
  الف- کتبی              ب-شفاهی              ج-عملی              د- کتبی-عملکردی
 4. کدام یک از گزینه های زیر علت بی تفاوتی و تلاش نکردن کارگران به شمار می رود؟
  الف-مسائل ناشی از مدیریت              ب-مسائل ناشی از تنبلی فرد
  ج- مسائل ناشی از شرایط محیط              د- مسائل ناشی ار ارتباط با همکاران
 5. روشن ترین راه برای حصول اطمینان از عملکرد افراد کدام گزینه است؟
  الف- بررسی نسبت های مالی مربوط              ب-اعمال سرپرستی مستقیم
  ج- ارزیابی اثربخشی سازمان              د- کنترل کیفیت محصولات و خدمات
 6. کدام مورد به عنوان سازوکاری برای هماهنگی به شمار می رود؟
  الف-تقسیم کار              ب- تخصصی شدن              ج-تصمیم گیری              د- خط مشی ها
 7. در کدام مرحله کنترل توجحه به روابط متقابل فعالیت ها و وظایف و هماهنگی میان آنها کاملاً ضروری است؟
  الف-تعیین استاندارها              ب-بررسی عملکرد
  ج- مقایسه عملکرد با استانداردها              د- اقدامات اصلاحی
 8. ” بیان تعییر مطلوب در رفتار فراگیر” چه نام دارد؟
  الف-یادگیری              ب-تغییر رفتار              ج-هدف آموزش              د- هدف علمی
 9. کارآمدترین شیوه ی ارزشیابی کدام است؟
  الف-آزمون نوشتاری تشریحی              ب-پرسش شفاهی
  ج-آزمون نوشتاری- عینی              د- مقاله،انشا یا گزارش
 10. نخستین گام در تحلیل و تفسیر اطلاعات ارزشیابی چیست؟
  الف-بایگانی صحیح داده های توصیفی              ب-طبقه بندی داده های کمی
  ج-اجرای آزمون های آماری              د- سازماندهی و تلخیص داده ها
 11. دفتری که کلیه معادلات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می گردد چه نام دارد؟ سوالات مدیر
  الف-دفتر معین              ب-دفتر ثبت نهایی              ج- دفتر کل              د-دفتر روزنامه
 12. کدام گزینه بعنوان صورت های مالی اساسی و اصلی واحدهای تجاری و تولیدی نمی باشد؟
  الف-بیلان              ب-ترازنامه              ج- تراز آزمایشی اصلاح شده              د-صورت حساب سود و زیان
 13. کدام مورد جزو دارایی یک موسسه محسوب نمی گردد؟
  الف-پیش پرداخت بیمه              ب-پیش دریافت درآمد              ج-بدهکاران              د-سرقفلی
 14. کامپیوتر کدام یک از اعمال زیر را می تواند انجام دهد؟
  الف-دریافت داده              ب-پردازش داده              ج-تهیه اطلاعات              د- پیاده سازی
 15. علامت اختصاصی صفحه وب گسترده جهانی کدام است؟
  الف- پروتکل و نام حوزه              ب-نام حوزه و مسیرپوشه
  ج-پروتکل، ،wwwنام حوزه، مسیرپوشه و نام فایل              د- نام پروتکل و نام فایل
 16. فرآیند کشف رمز و تعبیر و تفسیر پیام های کلامی را به طور فعال …………… می گویند؟
  الف- گوش دادن              ب-شنیدن              ج- شنود موثر              د- توجه کردن
 17. تعبیر و تفسیر دیگران از رفتارهای نسبتاً پایدار فرد ……. نامیده می شود.
  الف-شخصیت              ب-نگرش              ج-انگیزش              د- عادت
 18. اساسی ترین نیاز انسان که در راس نیازهای او قرار دارد و از دیدگاه نظریه ی سلسله مراتب نیازها کدام است؟
  الف-ایمنی              ب-زیستی              ج- اجتماعی              د- احترام
 19. یکی از مهارت های ارتباطی بسیار موثر و فوق العاده دشوار و سنگ بنای مهارت ارتباطی مدیران:
  الف- مهارت های کلامی              ب-مهارت های غیرکلامی              ج-شنود موثر              د- گوش دادن
 20. مکانیزمی که کارکنان در ساختار سازمانی مایلند چگونگی برخورد مدیر را با خویش در میان بگذارند
  الف- افشا              ب-بازخور              ج-خودانگیختگی              د- انگیزه درونی
 21. کدام گزینه در خصوص ارکان نامه های اداری(از نظر ترتیب) صحیح می باشد؟
  الف- سرلوحه ، عناوین،متن،امضا، رونوشت              ب-سرلوحه، عناوین،متن، رونوشت، امضا
  ج- عناوین، سرلوحه، متن، رونوشت، امضا              د- عناوین،سرلوحه،متن، امضا، رونوشت
 22. کدام یک از موارد ذیل جزو هدف های صدور بخشنامه نمی باشد؟ سوالات مدیر
  الف- ابلاغ صورتحساب مالی سازمان              ب-ابلاغ قوانین و مقررات              ج-ابلاغ دستورالعمل ها              د- درخواست گزارش
 23. کدام یک از موارد ذیل در سرلوحه نامه های اداری قرار نمی گیرد؟
  الف-آرم              ب- نام سازمان              ج- تاریخ تاسیس سازمان              د- پیوست
 24. منظور از اجرای عمل آموزشی چیست؟
  الف-اجرای یک دوره آموزشی یا برنامه یا درس، در یک موسسه آموزشی              ب-اجرای آزمایشی یک برنامه قبل از شروع
  واقعی برنامه
  ج-اندازه گیری آزمایشی تاثیرات یک برنامه آموزشی              د- اندازه گیری کمی و توصیفی برنامه آموزشی
 25. کنترل تحقق هدف های آموزشی از چه طریق امکان پذیر است؟
  الف-ارزیابی              ب-آزمون              ج-تحلیل              د- سنجش کمی
 26. وظیفه ی قوانین و مقررات، استانداردها و روش ها و برنامه ی آموزشی اعمال کدام یک از گزینه های زیر است؟
  الف-نظارت آینده نگر              ب-نظارت گذشته نگر              ج- نظارت عملیاتی              د- نظارت همزمان
 27. کدام یک از موارد زیر از خصایص سازمان های غیررسمی می باشد؟
  الف- بدون سلسله مراتب اداری              ب- روابط دوستانه
  ج- عدم ارضای تمایلات فرد              د- عدم تقسیم کار و بادوام بودن
 28. کدام یک از معادلات حسابداری زیر صحیح می باشد؟  سوالات مدیر
  الف-دارایی- سرمایه= بدهی              ب- دارایی+سرمایه= بدهی
  ج- سرمایه- دارایی= بدهی              د-دارایی+ بدهی=سرمایه
 29. برنامه ها و دستورالعمل هایی که برای ایجاد ارتباط میان کامپوتر و کاربر به کار برده می شود……………… نامیده میشود.
  الف-سخت افزار              ب- نرم افزار              ج-میان افزار              د- همه موارد
 30. معامله ای که باعث کاهش یک بدهی می گردد احتمالاٌ موجب………….. می شود.
  الف- افزایش سرمایه              ب- کاهش دارایی              ج-افزایش دارایی              د- افزایش بدهی
پیشنهاد می شود:  آزمون احکام شرعی (۱) - نمونه آزمون پرسش های استخدامی
نمونه سوالات مدیر آموزشگاه از منابع فنی و حرفه ای
نمونه سوالات مدیر آموزشگاه از منابع فنی و حرفه ای

تا کنون نظری ثبت نشده

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *