shadow

نمونه سوالات پداگوژی (مربیگری ، فنون تدریس) به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات پداگوژی

 1. طرح تدابیری که بتوان به وجه احسن از منابع موجود برای رسیدن به هدفهای مطلوب استفاده کرد . تعریف کدامیک از موارد زیر می باشد؟ پداگوژی 
  الف. برنامه                 ب. برنامه ریزی درسی                 ج. برنامه ریزی                 د. برنامه ریزی آموزشی
 2. هدف از آموزشهای فنی و حرفه ای در نهایت مربوط به کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
  الف. ایجاد حرفه های مشخص                 ب. تربیت تکنسین
 3.  آماده سازی کارگران                 د. آشنا کردن کارگران با مهارت
 4. آماده کردن کارگران ماهر برای بخش صنعت و کشاورزی جز کدامیک از آموزشهای زیر است؟
  الف. فنی                 ب.حرفه ای                 ج. فنی عمومی                 د. هیچکدام
 5. دلایل ایجاد ضرورت برای تهیه و تنظیم برنامه آموزشی در خارج از مرکز آموزش فنی و حرفه ای چیست ؟
  الف. بررسی نیازهای آموزشی – تعیین اهداف آموزشی – زمانبندی اقدامات اجرایی و تعیین محل اجرا
  ب. بررسی نیازهای آموزشی- زمان بندی اقدامات اجرایی – تعیین محل اجرا – فراهم آوردن تجهیزات آموزشی
  ج. بررسی نیازهای آموزشی – زمان بندی اقدامات اجرایی – فراهم آوردن تجهیزات آموزشی
  د. بررسی نیازهای آموزشی- تهیه استانداردهای آموزشی – فراهم آوردن تجهیزات آموزشی
 6. در تعیین اهداف آموزشی کدام یک از سوالات زیر مطرح نمی شود ؟
  الف. کار آموز چه چیزی را یاد می گیرد                 ب. چه شرایطی باید وجود داشته باشد
  ج. استاندارد عملکرد چیست                 د. کارآموز چه وظایف دارد.
 7. مراحل برنامه ریزی شامل ………
  الف. تعیین نیاز – تعیین هدف – طراحی – اجرا – ارزشیابی
  ب. تعین نیاز – هدف – اجرا – ارزشیابی – طراحی
  ج. تعیین نیاز – تعیین هدف – طراحی – ارزشیابی – اجرا
  د. تعیین نیاز – ارزش یابی – هدف – طراحی – اجرا
 8. اولین مرحله از مراحل برنامه ریزی آموزشی کدام است؟پداگوژی 
  الف. جمع آوری اطلاعات لازم و تجزیه و تحلیل مساله                 ب. تشخیص مساله
  ج. تشخیص نیازهای و ضرورت ها                 د. تشخیص منابع
 9. ضبط کردن در حیطه روان حرکتی جز کدام سطح از آن میباشد؟
  الف. دقت در عمل                 ب. تسلط پیدا کردن                 ج. اجرای مستقل                 د. تقلید
 10. روش تدریس القایی روشی است که در آن
  الف. فقط مربی فعالیت می کند
  ب. مربی به عنوان یک سخنران و رابط انتقال محتوا و مطالب عمل می کند
  ج. فراگیران در وضعیتی غیر فعال در کلا س حضور دارند
  د. همه موارد صحیح است
 11. کدام یک از روشهای زیر جزء انواع روش های تدریس غیر فعال نیست ؟
  الف. شیوه مکتبی                 ب. شیوه توضیحی
  ج. شیوه سخنرانی                 د. شیوه شفاهی
 12. تنظیم محتوای درسی به روش جزء به کل چه زمانی موثر است؟
  الف. وقتی هدفهای کلی درس بصورت زنجیره ی تفکیک شود
  ب. وقتی هدفهای کلی درس بصورت موازی تفکیک شود
  ج. وقتی هدفهای کلی درس بصورت عمودی تفکیک شود
  د. موارد الف و ج صحیح است
 13. روش …………….. برای آموزش دانش و مهارت در زمان های نسبتا کوتاه مناسب است؟ پداگوژی 
  الف. شبیه سازی ب. بازیهای مدیریتی ج. تمرین شغلی د. ضمن خدمت
 14. در روش تدریس القایی کدام صحیح است؟
  الف. استفاده از این روش فقط برای آموزشهای مهارتی مناسب است
  ب. بازخورد با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد
  ج. باعث کاهش انگیزش فراگیرندگان می شود
  د. موارد ب و ج صحیح است
 15. عنوان متکلم وحده در روشهای تدریس در کدام مورد عمومیت دارد ؟
  الف. روش تدریس فعال                 ب. روش تدریس القایی
  ج. روش تدریس غیر فعال                 د. موارد ب و ج صحیح
 16. برای نشان دادن تصاویری با ابعاد  ۳۰*۳۰ کدام وسیله آموزشی مناسب است ؟
  الف. پروژکتور فیلم                 ب. پروژکتور اوپک                 ج. پروژکتور اورهد                 د. اسلاید
 17. به مکانی مجهز به تکنولوژی آموزشی مناسب جهت آموزش چند رشته هم خانواده چه میگویند؟
  الف. سایت                 ب. کلاس عملی                 ج. کارگاه آموزشی                 د. آزمایشگاه
 18. در مرحله ……. باید اول بگوییم چه انجام می شود و در مرحله دوم چگونه انجام می شود.
  الف. تکمیل اطلاعات                 ب. ارائه اطلاعات
  ج. کنترل موفقیت                 د. ایجاد انگیزه
 19. کدام یک از آمادگی ها برای فراگیران در حیطه روان حرکتی جای نمی گیرد؟
  الف. آمادگی روانی                 ب. آمادگی ذهنی
  ج. آمادگی فیزیکی                 د. آمادگی عاطفی
 20. کدام یک از موارد زیر جزء راهکارهای ایجاد روابط حسنه و مناسب بین مربی و فراگیران نمی باشد ؟ پداگوژی 
  الف. استفاده مناسب از تشویق ها
  ب. یادگیری هر چه سریع تر نام فراگیران و به کاربردن آن در کلاس
  ج. ارائه خلق و خوی خوش و انعطاف پذیر در کلاس
  د. ایمان به رسالت خطیر مربیگری
 21. در کدام یک از روش های مشاوره ای است که مربی بخش عمده فعالیتهای جلسه مشاوره را شخصا بر عهده میگیرد؟پداگوژی 
  الف. مشاوره با استفاده از توصیه مثبت                 ب. مشاوره رهنمودی
  ج. مشاوره غیر رهنمودی                 د. گزینه الف و ب
 22. ایجاد رقابت در فراگیران جز کدام یک از انگیزه های تدریس میباشد؟
  الف. انگیزه های اولیه                 ب. انگیزه های ذاتی                 ج. انگیزه های میانی                 د. انگیزه های ثانویه
 23. وسیله اندازه گیری حتی الامکان از ارزیابی های ذهنی و نظری بدور باشد . این عبارت نشان گر کدام ویژگی وسیله اندازه گیری است؟
  الف. معتبر بودن                 ب. عینیت داشتن
  ج. قابلیت کاربرد                 د. صحت و درستی
 24. اولین عاملی که به عنوان یکی از عوامل فوق العاده موثر در ارتباط با ایجاد انگیزه های محیطی در فراگیران عنوان می شود ……………… است.
  الف. شخصیت مربی                 ب. با میل و رغبت تدریس نمودن
  ج. جاذبه های مربی                 د. گزینه الف و ج
 25. در حیطه روان حرکتی فراگیران باید از چه آمادگی های برخوردار باشند؟
  الف. آمادگی ذهنی                 ب. آمادگی فیزیکی
  ج. آمادگی عاطفی                  د. همه موارد
 26. کدام یک از موارد زیر جزء راهکارهای ایجاد روابط حسنه و مناسب بین مربی و فراگیران نمی باشد؟ پداگوژی 
  الف. استفاده مناسب از تشویق ها
  ب. یادگیری هر چه سریع تر نام فراگیران و به کاربردن آن در کلاس
  ج. ارائه خلق و خوی خوش و انعطاف پذیر در کلاس
  د. ایمان به رسالت خطیر مربیگری
 27. اولین اصلی که به عنوان یکی از عوامل فوق العاده موثر در ارتباط با ایجاد انگیزه های محیطی در فراگیرندگان عنوان می شود …….. است.
  الف. شرایط و وضعیت مناسب                 ب. شخصیت مربی
  ج. هیجان در تدریس                 د. هیچکدام
 28. در کدام مرحله از تدریس شرکت فراگیران در آموزش به شکلی فعال و موثر است ؟
  الف. ارائه اطلاعات                 ب . کنترل موفقیت
  ج. تکمیل موفقیت                 د. مرحله انگیزه
 29. بهترین یادگیری زمانی اتفاق میفتد که ………..
  الف. شخصیت مربی خوب باشد                 ب. فراگیر علاقه مند باشد
  ج. برای ارتقا و رسیدن به رتبه بالا هدف داشته باشد                 د . فراگیر برای یادگیری تحریک شده و انگیزه لازم در وی به
  وجود آمده باشد
 30. برای تجزیه و تحلیل یک شغل بهترین منبع اطلاعاتی ممکن کدام گزینه می باشد؟
  الف. مراجعه کنندگان آن شغل                 ب. مدیران آن شغل
  ج. کارآموزان آن رشته شغلی                 د. فردی که در آن شغل شاغل باشد
پیشنهاد می شود:  نمونه آزمون پرسش های استخدامی – قانون اساسی (۵۰سوال)
نمونه سوالات پداگوژی
نمونه سوالات پداگوژی

۳ Comments

 • الی

  ۳ تیر ماه ,۱۳۹۶ at ۶ قبل از ظهر

  ببخشید نمونه سوال ۹۶ندارین ؟

 • الی

  ۳ تیر ماه ,۱۳۹۶ at ۶ قبل از ظهر

  نمونه سوال ۹۶لطفا

 • Sb

  ۱۵ بهمن ماه ,۱۳۹۷ at ۴ بعد از ظهر

  سلام
  سوالات برای چه سالی هستند؟

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *