shadow

اولین رئیس جمهور ایرانی شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل چه کسی بود؟

رئیس جمهور

آیت الله خامنه اولین رئیس جمهور ایران بود که در مهر ماه سال ۱۳۶۶ به سازمان ملل متحد رفت.

پیشنهاد می شود:  کدام رئیس جمهور ایران در جلسات سازمان ملل شرکت نکرد؟

No Comments

Post a Comment

من رباط نیستم *