shadow

آیا از مجتهدی که از دنیا رفته می توان تقلید کرد؟

تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته

ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ، ﺧﯿﺮ (وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎزه ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ)
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﻣﺠﺘﻬﺪی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن آن ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻫﻤـﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

پیشنهاد می شود:  احتیاط واجب چیست؟

تا کنون نظری ثبت نشده

نظر یا پرسش خود را با ما در میان بگذارید

من رباط نیستم *