shadow

نحوه محاسبه تراز در کنکور ارشد چگونه است ؟

نحوه محاسبه تراز در کنکور کارشناسی ارشد

در کنکور کارشناسی ارشد هر درس تراز جداگانه ندارد.
تراز کلی به این صورت محاسبه می شود که درصد هر درس را در ضریب مربوط به آن ضرب کرده و با تقسیم بر مجموع ضرایب میانگین شما حاصل می شود.
این میانگین تقسیم بر میانگین نفر اول می شود.عدد بدست امده در ۸۰ ضرب شده با معدل موثر شما جمع شده و نهایتا در ۱۰۰ ضرب خواهد شد.

پیشنهاد می شود:  بین رشته مدیریت اجرایی و رشته MBA کدام را انتخاب کنیم؟

No Comments

Post a Comment

من رباط نیستم *